Kommune-CSIRT leverer tjenester til både strategisk og teknisk nivå

 • Informasjonsdeling

 • Situasjonsbilde

 • Koordinering

 • Rådgivning

 • Støtte ved hendelser

Kommune-CSIRT er et ressurssenter innen operativ digital sikkerhet for kommunal- og fylkeskommunal sektor. Gjennom å drive informasjonsdeling vil senteret holde medlemmene løpende informert om relevante hendelser, trusler, kampanjer og sårbarheter mot sektoren i det digitale domenet.

Vi spesialiserer oss på trusseletterretning i cyberdomenet tilpasset vår kunnskap om norske kommuner. Informasjon fra denne aktiviteten deles på ulike måter til våre medlemmer, og vi vil periodisk gi ut en rapport hvor vi beskriver et digitalt situasjonsbilde for sektoren.

Kommune-CSIRT gir rådgivning «en-til-en» både på teknisk og strategisk nivå i kommunene. Dette kan innbefatte alt fra teknisk støtte til rådgivning rundt utvikling av strategier og planverk. I tillegg etablerer senteret arenaer for erfaringsutveksling og informasjonsdeling på tvers av sektoren.

Ved informasjonssikkerhetshendelser gir Kommune-CSIRT støtte til medlemmer ved hendelseshåndtering og eventuelt koordinerer hendelsen på tvers av medlemmene slik at både erfaringer, tiltak og status kan deles og nyttiggjøres innen sektoren og på tvers av sektorer nasjonalt.

Kommune-CSIRT gjør proaktiv monitorering av medlemmenes digitale ressurser. Dette bidrar til å gi kommuner en oversikt over mulige kompromitteringer, sårbarheter, tekniske utfordringer og informasjon som finnes om dem på internett. På denne måten vil medlemmene kunne komme i forkant og forhindre informasjonssikkerhetshendelser.

Kommune-CSIRT er et ressurssenter for medlemmene hvor de kan få svar på spørsmål, utføre analyser og lignende på oppdragsbasis.

Medlemmene av Kommune-CSIRT vil få verdi av:

 • Informasjonsdeling
  • Informasjon om hendelser nasjonal og internasjonalt
  • Informasjon fra trusseletterretning med fokus på kommunal sektor
  • Informasjon om sårbarheter i produkter som kommuner benytter
 • Rådgivning/kompetansesenter.
  • En-til-en praktisk rådgivning på teknisk og strategisk nivå
  • Gjennomgang av situasjonsbilde ved behov
  • Rådgivning knyttet til strategi og planverk
  • Ressurssenter ved problemer/spørsmål
 • Støtte og Koordinering ved hendelser
  • Bistand til medlemmer ved informasjonssikkerhetshendelser
  • Koordinering ved hendelser på tvers av kommuner
  • Koordinering ved hendelser på tvers av sektorer
 • Monitorering
  • Monitorering av medlemmers digitale ressurser
  • Varsling ved kompromittering, misbruk, hacking, lekkasjer, sårbarheter etc.


Til Kommuneledelsen:

Flere av de nevnte leveransene gir effekter på så vel strategisk som teknisk nivå. Kommune-CSIRT vil legge til rette for er effektene på kommunalledelsesnivå skal bli så store som mulig gjennom å legge til rette for at:

 • Ledelsen får et oppdatert, periodisk situasjonsbilde innenfor digital sikkerhet
 • Strategisk nivå får tilgang til rådgivning og kompetanse
 • Strategisk nivå får tilgang til ressurser for å øve egen organisasjon på informasjonssikkerhetshendelser
 • Ledelsen får bistand ved informasjonssikkerhetshendelser
 • Ledelsen får en bevisstgjøring rundt informasjonssikkerhetstilstanden i kommunen

Ved spørsmål om kontraksdetaljer eller medlemskostand - ta kontakt!