Kommune-CSIRT – et nasjonalt senter for kommuner og fylkeskommuner


Formål

Kommune-CSIRT skal støtte norske kommuner og fylkeskommuner med relevant informasjon om trusler, hendelser og sårbarheter i det digitale domenet. ​​

Kommune-CSIRT skal være et nasjonalt ressurssenter for praktisk rådgivning og støtte ved cyberhendelser og andre digitale utfordringer i kommunesektoren.​

Opprettelse

1.januar 2020 ble Kommune-CSIRT etablert med Bjørn T. Tveiten som leder. Bjørn kom fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet der han ledet deres operasjonssenter over en fireårsperiode.

Kommune-CSIRT ble opprettet på bakgrunn av et behov avdekket av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og deretter bekreftet av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). NorSIS gjorde en kartlegging av kommunenes behov og kompetanse - denne ble ferdigstilt i 2017. DSB gjorde en vurdering i etterkant av kartlegging og behov og gjennomførte også en spørreundersøkelse mot kommunene, og kom til samme konklusjon. Fra DSB årsrapport 2019:

«Kartleggingen viser at kommunene ikke har tilstrekkelige løsninger for å møte de digitale truslene. Det er også et behov for arenaer der deltakerne kan drøfte digitale sikkerhetsspørsmål og videreutvikle sin kompetanse på området».

Ambisjon

Kommune-CSIRT har som ambisjon og formål å fylle denne rollen som en nasjonal ressurs for alle landets kommuner og fylkeskommuner. Ved å være en del av den nasjonale CERT/CSIRT-strukturen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) Nasjonalt Cyber Sikkerhetssenter (NCSC) (tidligere NorCERT) som naturlig midt- og møtepunkt, vil Kommune-CSIRT kunne utnytte informasjon fra sentrale, nasjonale og internasjonale kilder og bringe videre relevant og bearbeidet informasjon, tiltak og rådgivning direkte til medlemskommunene.

Eierskap

Kommune-CSIRT er et IKS, eid av Gjøvik og Lillehammer kommune. Disse to kommunene sammen med Innlandet fylkeskommune tok etter nevnte utredninger initiativet til å legge til rette for oppstarten av Kommune-CSIRT. Virksomheten er non-profit, og ingen av eierne vil ta ut utbytte eller tjene noe på arbeidet senteret utfører. Senteret vil finansieres gjennom medlemskap med kommuner, og pengene vil gå rett inn i videreutvikling av senteret, og senterets leveranser til kommunene.


Les om medlemskap og leveranser her.....


Ta kontakt med Kommune-CSIRT her for ytterligere informasjon.

Ledelse

Daglig leder: Bjørn T. Tveiten

Styreleder: Jan Tore Meren